over seno devriendt

Mr. Seno Devriendt heeft ruime ervaring in het migratierecht. Ongeacht uw afkomst heeft u recht op een zorgvuldige en juiste beoordeling van uw verblijfsaanvraag door de Dienst Vreemdelingenzaken. Het is aan een advocaat om hier mee over te waken. Wenst u meer informatie? Maak vrijblijvend een afspraak.

maak een afpsraaksenodevriendt.be

Mogelijke procedures

Er zijn enorm veel mogelijke verblijfsprocedures. Een aantal worden hieronder opgesomd. Indien u hierover vragen heeft of een procedure wilt bespreken die niet werd vernoemd? Aarzel niet om ons te contacteren.

Komt u niet in aanmerking voor een van de andere verblijfsprocedures, maar u heeft toch een reden voor verblijf in België? Dan heeft u de mogelijkheid om een humanitaire regularisatie (9bis) aan te vragen.

Een humanitaire regularisatie (9bis) is een uitzonderingsprocedure waarbij u de toelating krijgt tot een verblijf voor meer dan drie maanden. Er zijn echter vier ontvankelijkheidsvoorwaarden: 
 • Eerst en vooral moet u een verblijfplaats in België hebben
 • Ten tweede moet u aantonen dat u onmogelijk uw aanvraag in uw land van herkomst kan indienen
 • Ten derde dient u uw identiteit te bewijzen
 • Als laatste moet u een bijdrage in de administratieve kosten betalen

Enkel na de realisatie van deze ontvankelijkheidsvoorwaarden, zal de overheid beslissen of uw aanvraag gegrond is. De wet geeft geen criteria voor de gegrondheid van een humanitaire regularisatie. De overheid dient wel elke aanvraag op zijn individuele waarde te beoordelen waarbij de weigeringen gemotiveerd moeten zijn. En er mag geen blijk zijn van kennelijk onredelijkheid of willekeurigheid.

Bij de beoordelen van uw humanitaire regularisatie zal rekening gehouden moeten worden met bijvoorbeeld de duurtijd van uw verblijf in België, de mate waarin u geïntegreerd bent, wat uw banden met uw herkomstland zijn, of u familiale banden heeft met België enz. Ook het hoger belang van minderjarige kinderen zal mee in overweging genomen moeten worden door de overheid.

U bent ernstig ziek of de levensreddende behandeling die u nodig hebt, is niet beschikbaar of toegankelijk in uw land van herkomst maar u heeft geen verblijfsrecht in België? Dan kan een aanvraag tot medische regularisatie mogelijk voor u een oplossing bieden.

Een medische regularisatie (9ter) is een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden. De aanvraag voor medische regularisatie moet zowel ontvankelijk als gegrond worden verklaard door de overheid:

Uw aanvraag is ontvankelijk als u voldoet aan minstens de volgende voorwaarden:
 • U kan uw identiteit bewijzen
 • Het adres van uw effectieve verblijfplaats is gekend
 • U moet in het bezit te zijn van een standaard medisch attest dat in het verplicht model is opgesteld
 • De aanvraag voor een medische regularisatie moet steunen op nieuwe feiten die u nog niet hebt vermeld in uw vorige verblijfsaanvragen
 • Ook moet uw aandoening/ziekte de medische filter doorstaan en dus een hoge mate van ernst vertonen
 • U mag niet veroordeeld zijn wegens strafbare feiten
 • Er mag geen sprake zijn van fraude
 • De aanvraag moet in één van de drie landstalen worden opgesteld
 • Als laatste moet de aanvraag aangetekend en ondertekend naar het juiste adres zijn verstuurd

Uw aanvraag is gegrond:
 • Indien er sprake is van een ernstige ziekte die oftewel een reëel dreiging omvat voor uw leven of fysieke integriteit of een reëel dreiging omvat op een onmenselijke of vernederende behandeling door de afwezigheid van een adequate behandeling in uw land van herkomst
 • Bij de afwezigheid van een toegankelijke, adequate medische zorg in uw land van herkomst

Zou u graag een familielid wonende in België willen vervoegen of wilt u graag huwen of wettelijk samenwonen in België? Dan moet u een procedure van gezinshereniging doorlopen.

Afhankelijk van uw nationaliteit, de nationaliteit van het (toekomstig) gezinslid in België en de familieband die bestaat tussen jullie, zijn er verschillende criteria waaraan u moet voldoen opdat u in aanmerking komt voor een gezinshereniging.

U kan op basis van een huwelijk of wettelijke samenwoonst met een Belgische partner onder bepaalde voorwaarden verblijfsrecht bekomen in België.

Familieleden van Unieburgers kunnen eveneens verblijfsrecht bekomen door middel van gezinshereniging. Afhankelijk van uw nationaliteit (Unieburger of derdelander) en de familieband tussen u en de referentiepersoon, zijn er verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen opdat u een verblijfsrecht door middel van gezinshereniging kan bekomen.

Zou u graag een derdelander in België willen vervoegen door middel van gezinshereniging, dan gelden er verschillende criteria.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zijn er verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen opdat uw aanvraag voor een Belgische nationaliteit kan worden goedgekeurd.

Bent u volledig geïntegreerd in België en wenst u de Belgische nationaliteit aan te vragen? Dit kan onder bepaalde voorwaarden.

Bijvoorbeeld:
 • 5 jaar ononderbroken verblijf in het Rijk een voldoende aantal dagen gewerkt hebben
 • 10 jaar ononderbroken verblijf in het Rijk en uw integratie en deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap aantonen
 • U bent in België geboren
 • Enzovoorts…

Vaak worden nationaliteitsaanvragen geweigerd wegens een strafrechtelijk verleden (zogenaamde ‘gewichtige feiten’). Onder bepaalde voorwaarden is het dan aangewezen hoger beroep aan te tekenen bij de Rechtbank. Let daarbij wel op: de beroepstermijnen zijn kort.

Soms ontbreken bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, waardoor uw nationaliteitsaanvraag wordt geweigerd. Via een gerechtelijke procedure kan u dan het ontbreken van bv. de authentieke geboorteakte trachten te compenseren om vervolgens alsnog de Belgische nationaliteit te bekomen.

Wilt u graag als werknemer of zelfstandige aan de slag in België? Afhankelijk van uw statuut en werkperiode moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. De aanvraag voor arbeidsmigratie gebeurt in principe in het land van herkomst en eventueel via de werkgever.

Slechts na de toekenning van een gecombineerde vergunning, arbeidskaart (ingeval van werknemer) of beroepskaart (ingeval van zelfstandige), wordt er ook een verblijfsrecht toegekend.

Bent u gevlucht van uw land van herkomst door vrees voor uw leven omwille van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het behoren tot een sociale groep? Dan kan u internationale bescherming aanvragen aan België.

Internationale bescherming kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er de procedures voor asiel, subsidiaire bescherming en staatloze mensen.

Wilt u een asielprocedure starten om een verblijfsrecht af te dwingen? Dan moet u aantonen dat u voldoet aan de criteria opgesomd in de Conventie van Genève. Hierna zal het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen de status van erkende vluchteling toewijzen en verkrijgt u een internationale bescherming. Maar ook tijdens de asielprocedure heeft u het recht als asielzoeker op een kwalitatieve begeleiding en op opvang.

Voldoet u niet aan de criteria opgesomd in de Conventie van Genève maar u loopt wel degelijk groot gevaar indien u terugkeert naar land van herkomst, dan kan u subsidiaire bescherming aanvragen.

U heeft net als ieder ander mens het recht om een relatie aan te gaan met een volwassen partner van uw keuze. Het recht om te huwen of wettelijk samen te wonen is bovendien een mensenrecht. Wil de ambtenaar van de burgerlijke stand het (buitenlands) huwelijk of de samenwoonst tussen u en uw partner niet voltrekken (of erkennen) omdat er bedenkingen zijn bij de echtheid van jullie relatie? Dan heeft u het recht om beroep aan te tekenen bij de rechtbank.

Het is zeer belangrijk dat u alvorens u een huwelijk of een wettelijke samenwoonst aangaat, advies inwint bij een advocaat zodat uw huwelijk of wettelijke samenwoonst wordt aanvaard. Beter voorkomen dat genezen, is hierbij het devies.

Heeft u een negatieve beslissing gekregen van de Dienst Vreemdelingezaken of het Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen? Dan kan u beroep aantekenen tegen deze beslissingen bij de Raad van Vreemdelingenbetwisting.